ECTS/AKTS Uygulama Yönergesi

T.C.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında yüksek öğrenim alanında öğrenci hareketlerini kolaylaştırmak ve öğrencilerin kendi ülkelerinde aldıkları eğitimin diğer ülkelerde tanınmasına yönelik olarak, Adıyaman Üniversitesinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek üzere not çizelgesi (Transkript) ve ECTS/AKTS Diploma Eklerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Adıyaman Üniversitesinin Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kayıtlı olan öğrencilerin ECTS/AKTS Diploma Eki ve Not Çizelgesi (Transkript) hazırlama çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge; en son yürürlüğe giren Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/AKTS) : Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir Yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir akreditasyon sistemini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama ve Kredilendirme Esasları

Uygulama Esasları

MADDE 5-(1) Adıyaman Üniversitesi tarafından yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacı ile düzenlenecek not çizelgesi (transkript) ve ECTS/AKTS Diploma Eklerinde bu Yönerge hükümleri uygulanır.

(2) ECTS/AKTS kredisi, öğrencinin eğitim-öğretim programlarında yer alan her bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için gerekli işgücünün (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi v.b.) tümünü ifade eden değerdir. Bu değer, yurt içinde veya ECTS/AKTS'i kabul eden ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma (iş) yükünün ne kadar bölümünü teşkil ettiğinin sayısal göstergesidir.

Kredilendirme esasları

MADDE 6-(1) ECTS/AKTS Kredilendirmesinde yarıyıl esasına (sömestre) göre eğitim yapılan kurumların bir yarıyıllık eğitimi en az 30 ECTS/AKTS kredisi ve yıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir akademik yıllık eğitimi 60 AKTS kredisine eşdeğerdir.

(2) Bir akademik yılda üç dönem eğitim yapılması halinde her dönem eğitim 20 ECTS/AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

(3) Bir ECTS/AKTS kredisi yaklaşık 30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.

(4) Bir dersin ECTS/AKTS Kredisinin belirlenmesinde yıllık eğitim-öğretim programının tümünün yürütülmesi için gerekli öğrenci iş yükü göz önüne alınarak hesaplama yapılır (EK-(1) Bu amaçla her ders için öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri ve diğer eğitim-öğretim gereksinimlerinin başarı ile tamamlanabilmesi için gerekli iş yüklerinin her birine belli bir kredi verilir.

MADDE 7-Bir ECTS/AKTS kredisi öğrencilerin yapması gereken çalışmalara ilişkin öğrenme çıktıları göz önüne alınarak hesaplanır ve ilgili birim kurulu kararı ile Üniversite Senatosunun onayına sunulur. ECTS/AKTS kredisi tam sayı olarak verilir. Ancak çok zorunlu durumlarda buçuklu sayılar kullanılabilir.

MADDE 8-Adıyaman Üniversitesi ile yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları çerçevesinde ders alma ile ilgili olarak yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci, harçlarını ödemeye devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

MADDE 9-Yurtdışına gönderilen öğrenciler, gittikleri dönem için kendi bölümünden/prog -ramından almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının(erasmus bölüm koordinatörlerinin) nezaretinde yapılarak, bölümün/programın teklifi ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

MADDE 10- Öğrencilerin yurtdışındaki bu derslerden aldıkları AKTS/ECTS notları, “Adıya man Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 26. maddesi ve aşağıdaki dönüşüm tablosundan yararlanılarak değerlendirilir.  

 

         AKTS/ (ECTS) NOT SİSTEMİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

NOT SİSTEMİ

AKTS Notu

AKTS Tanımı

Harf Karşılığı Başarı Notu

 

Kat Sayısı  

 

            

             A

 

     Pekiyi

AA

4,00

            

             B

    

     Pekiyi

BA

 

3,50

            

             C

    

     İyi

BB-CB

3,00-2,50

             D

     Orta

CC

2,00

             E

     Şartlı Başarılı

DC –DD

1,50 -1,00

             FX

     Başarısız

FD

0,50

             F

    

     Başarısız

FF

0,00

 

MADDE 11- Adıyaman Üniversitesi, programlarına kabul ettiği öğrencilerin yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ECTS/AKTS kredilerini tanır.

MADDE 12-Adıyaman Üniversitesi, öğrenci değişim programı çerçevesinde gelen öğrencilerin üniversitemizde geçirdikleri dönem bakımından akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13-Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, yönergenin 3. maddesinde belirtilen yönetmelikler ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından her akademik yıl için hazırlanan "LLP-Erasmus Uygulama Elkitabı"nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük MADDE 14-Bu Yönerge, 2013–2014 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 15- Bu Yönerge, Adıyaman Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

AKTS/İş Yükü Tablosu Örneği                                                                                                                                      EK-1

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler

Sayısı

Süresi(Saat)

Toplam İş yükü

Ders Süresi

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma

14

3

42

Ödevler

14

3

42

Sunum

2

3

6

Ara Sınav ve (ara sınava hazırlık)

1

1

1

Proje

0

0

0

Yarıyıl Sonu Sınavı ve ( yarıyıl sonu sınavına hazırlık)

1

1

1

                                                                                                                   Toplam İş Yükü /30

120 (120/30)

                                                                                                                             AKTS Kredisi

4