Görev Tanımları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

BEK, Adıyaman Üniversitesi Rektörünün görevlendireceği aşağıdaki daimi üyelerden oluşur:

Eğitim ve /veya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ları, ADEK Başkanı, Bologna Uzmanı (var ise), AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörü/leri, Öğrenci İşleri Temsilcisi, Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler, Rektörlük BEK içinden bir öğretim üyesini Başkan olarak atar.

BEK, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve her akademik yarıyılda en az bir değerlendirme toplantısı yapar. BEK gerektiğinde üniversite birimleri düzeyinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

Görevleri

a) Bologna Sürecinin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak,

b) Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek,

c) Bologna Süreciyle ilgili, Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

Bologna Birim Koordinatörleri

Birim Koordinatörü, Adıyaman Üniversitesi Akademik Birimlerinin (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) Amir ve/veya Amir Yardımcılarını (Dekan/Dekan Yardımcısı/Müdür/Müdür Yardımcısı) ifade eder.

Birim Koordinatörü, BEK Başkanına ve Bologna Süreci Kurum Koordinatörüne karşı sorumludur. Birim Koordinatörleri kendi birimlerine uygun örgütlenmeyi ve çalışma düzenini belirler; Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından belirlenen nihai takvimlere uygun olarak çalışmalarını takvimlendirir. Birim Koordinatörü; Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Bölüm Başkanları, Anabilim Dalı Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bologna Süreci Koordinatörlüğü ve Öğrenci Konseyi ile eşgüdüm içinde çalışır.

Görevleri

a) Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nda bağlı olduğu birimi temsil etmek, Bologna Eşgüdüm Komisyonu toplantılarına katılmak,

b) Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nda alınan kararlar konusunda bölüm koordinatörünü bilgilendirmek,

c) Bologna Eşgüdüm Komisyonu kararlarının kendi birimlerinde etkin bir şekilde uygulanması için planlamalar yapmak ve uygulamayı takip etmek,

d) Birim içindeki örgütlenmeyi sağlayıp, iletişim stratejisi geliştirmek,

e) Bologna Süreci kapsamında oluşturulacak alt komisyonlarda görev alacak öğretim üyeleri ve elemanları belirlemek (Yeterlilikler Çerçevesi Alt Kurulu, Kalite Güvencesi Alt Kurulu, Diploma ve Derecelerin Tanınması Alt Kurulu ve Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut Alt Kurulu),

f) Ders bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi konusunda bölüm koordinatörlerini bilgilendirmek ve derslerin içeriklerinin süresi içinde doğru olarak otomasyon sistemine girildiğini kontrol etmek,

g) Birim için belirlenen sorumluların, kendilerine düşen görevleri yerine getirip getirmediğini süresi içinde kontrol etmek.

Bologna Bölüm Koordinatörleri

Adıyaman Üniversitesi Akademik Birimlerindeki (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuar), ilgili birimin yapılanmasına uygun olarak, Bölüm Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı ile Program Başkanı ve/veya Program Başkan Yardımcısını ifade eder.

Bologna Bölüm/Program Koordinatörleri sırasıyla Birim Koordinatörlerine, Birim Amirlerine (Bölüm Başkanı/Program Başkanı ve Dekan/ Müdür), BEK Başkanına ve Bologna Süreci Kurum Koordinatörüne karşı sorumludur. Bölüm/Program Sorumluları kendi çalışma gruplarına uygun örgütlenmeyi ve çalışma düzenini belirler; Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından belirlenen nihai takvime uygun olarak çalışmalarını takvimlendirir. Bologna Bölüm/Program Koordinatörleri; Birim Koordinatörüne ilave olarak Bologna Süreci Koordinatörlüğü, Dekanlık/Müdürlük, Bölüm Başkanlıkları, Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ve Öğrenci Konseyi ile eşgüdüm içinde çalışır.

Bologna Bölüm/Program Koordinatörleri bölüm vizyon, misyonu ile Program çıktılarını/yeterliliklerini ve ilgili matrisleri otomasyon sistemine kaydetmekle yükümlüdür. Birim Koordinatörleri, Bologna Bölüm/Program Koordinatörlerinin çalışmalarını izler.

Görevleri

a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı içindeki örgütlenmeyi sağlayıp, iletişim stratejisi geliştirmek,

b) Bologna Eşgüdüm Komisyon kararlarının kendi Bölümlerinde/Anabilim Dallarında/Programlarında hayata geçirilmesi için katılımcı bir yaklaşımla eylem planını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, uygulamadaki aksaklıkları raporlamak,

c) Bölüm vizyon ve misyonu, program yeterliliklerini, amaç ve hedeflerini, mezuniyet koşullarını ve ilgili matrisleri otomasyon sistemine yüklemek,

d) Kurumsal eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,

e) Bölüm öğretim elemanlarına sorumlu oldukları ders(ler)in veri girişiyle ilgili (ders(ler)in öğrenme çıktılarının, bu çıktıların program çıktılarıyla ilişkisinin ve ders bilgilerinin tanımlanıp otomasyon sistemine yüklemesi) bilgi vermek,

f) Bölüm içindeki öğretim elemanlarının kendilerine düşen görevleri doğru olarak yerine getirip getirmediklerini süresi içinde kontrol etmek.

Bölüm Öğrenci Temsilcileri

Yükseköğretim kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları ulusal öğrenci konseyi Yönetmeliği’nin 4.maddesiyle tanımlanan öğrenciyi ifade eder.

Bologna Süreci çalışmalarının Adıyaman Üniversitesi öğrencileri tarafından içselleştirilmesi Öğrenci Temsilcisi’nin çalışmaları sonucunda açığa çıkması beklenen etkidir. Üniversitemiz Öğrencilerinin Bologna Süreci eylemlerine (eğitimler, bilgilendirme toplantıları, anket uygulamaları, vs.) katılımı Öğrenci Temsilcisi için başarı göstergesidir.

Öğrenci Temsilcisi; Bologna Eşgüdüm Komisyonunun oluşturduğu örgütlenme ve çalışma düzenine uygun hareket eder. Öğrenci Temsilcisi Bologna Eşgüdüm Komisyonu basta olmak üzere ilgili akademik Birimler, Bologna Süreci Koordinatörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Öğrenci Konseyi Başkanı ile eşgüdüm içinde çalışır.

Öğrenci Temsilcisi, Bologna Süreci çalışmalarına yönelik görüş bildirmek üzere, BEK Başkanı tarafından Bologna Eşgüdüm Komisyonu toplantısına davet edilebilir.

Görevleri

a) Katılımcı bir yaklaşımla üniversitemiz Bologna süreci çalışmalarına katkıda bulunmak,

b) Bologna Eşgüdüm Komisyonu kararlarının üniversitemiz öğrencilerine duyurulmasını sağlamak,

c) Üniversitemiz öğrencilerini Bologna Süreci çalışmaları kapsamında yurt içi ve yurt dışında temsil etmek,

d) Kurumsal eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Site politiklarımıza Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası bağlantılarından ulaşabilirsiniz.